Statut fundacji – Trans Media Art Centrum     Fundacja Trans Media Art Centrum jest organizacją pozarządową stawiającą sobie za cel prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w sferze: &n...
menu
Trans Media Art Centrum
Homepage > 

Idea


Statut fundacji – Trans Media Art Centrum

 


 

Fundacja Trans Media Art Centrum jest organizacją pozarządową stawiającą sobie za cel prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w sferze:

 

 1. kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury;

  • rozwoju i kreacji przestrzeni komunikacyjnych współczesnej sztuki trans-medialnej, audio-wizualnej,
   oraz umożliwienia realizacji nowatorskich projektów artystycznych, wykorzystujących zdobycze wysokiej technologii, nauki i nowych mediów.
  • utworzenia i wspierania działalności nowoczesnego centrum sztuki  trans – medialnej, z nową
   multimedialną sceną,  realizującego kompleks działań  artystyczno – naukowo – edukacyjnych.
  • aktywacji i promocji  polskiej sztuki współczesnej  w kraju i na świecie.
 2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

  • prowadzenia i wspierania prac naukowych, naukowo-badawczych oraz wprowadzania nowych technologii w obszarach wynikających z inspiracji pomiędzy sztuką a nauką.kreowania i rozwijania zainteresowań młodzieży sztuką aktualną w jej szerokich i różnorodnych formach przekazu.
  • działania na rzecz integracji europejskiej, oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
   społeczeństwami, narodami i kulturami.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. działania impresaryjne i organizacyjne na rzecz wspomaganych przez Fundację projektów artystycznych, naukowych i edukacyjnych.
 1. inicjowanie i prowadzenie tematycznych emisji, przeglądów, festiwali, seminariów, konferencji, sympozjów itp. działań propagujących idee Fundacji.
 1. pozyskiwanie funduszy i środków technicznych z różnych źródeł dla realizacji nowatorskich projektów artystycznych, oraz powstania i działalności centrum sztuki trans-medialnej.
 1. ustanowienie konkursów, nagród i stypendiów na wykonanie oryginalnych, wybitnych kompozycji trans-media-art i innych projektów z obszarów zainteresowań Fundacji.
 1. utworzenie zbioru prac, oraz baz danych na różnych nośnikach dokumentujących dokonania sztuki trans-medialnej w jej szerokim pojęciu, co ułatwi także działania badawcze i edukacyjno – promocyjne.
 1. prowadzenie warsztatów, kursów, szkoleń, oraz opracowanie i wdrażanie alternatywnych form edukacji artystycznej młodzieży.
 1. prowadzenie działalności wydawniczej oraz informatyczno-medialnej (wydawnictwo papierowe, cyfrowe, audio-wizualne, radiowo-telewizyjne, internetowe).
 1. kreowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla współpracy pomiędzy sztuką a nauką i nowymi technologiami.
 1. organizacja wolontariatu, a także targów, aukcji, giełd i zbiórek dla realizacji celów Fundacji.
 1. rozwijanie i stymulowanie międzynarodowych kontaktów, współpracy oraz wymiany doświadczeń, także poprzez uruchomienie turystyki kulturalnej, projektów internetowych i innych form komunikacji.
 1. opracowanie programów i organizowanie wspólnych akcji we współpracy ze środkami masowego przekazu i innymi mediami.
 1. współpracę partnerską z instytucjami państwowymi, władzami samorządowymi i rządowymi, oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami o podobnych celach działania.

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalności innych osób prawnych i osób fizycznych, których  działalność zbieżna jest z jej celami statutowymi.

Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego statutu, polskiego prawa lub zobowiązań międzynarodowych.

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami kraju z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

tytul formularza